jgwt.GIF (32422 bytes)


  1. 第二次发掘殷墟开工
  2. 安阳发现杀人祭汜之遗迹
  3. 龟版堆挑捡整理
  4. 第三次安阳挖掘出土的大龟甲片之一
  5. 甲片之二
  6. 甲片之三
  7. 在甲骨上用毛笔书写而未刻之甲骨文
  8. 殷商宫殿遗址
  9. 殷商牛肩胛骨刻辞,辞曰[王国曰吉]
  10. 殷商武丁早期征讨卜辞[龟腹甲、正反各卜五次]

 

left.gif (798 bytes)